خانه / فرهنگی / قلم همنورد / برای حمید عزیز

برای حمید عزیز

همنورد آشنای حادثه درفک

چهارمین بهار بی تو فرا رسید و

ما هنوز باور نداریم آنکه زیر خاک سرد و تیره آرمیده ، تویی

ره پوی بی تاب پر شور

خاطرات شفاف شیرینت

در کشاکش هر صعود

همراه ماست .

به گوش می رسد

نوای “رعنا” خواندنت

و تصویر می شود

حلقه یاران برگرداگرد شمع وجودت

آری ، صدای پر طنین شادی آفرینت

هنوز و همیشه

دلگرم و امیدوار

روانه مان  می کند

به سوی فتح قله محکم و استوار دوستی و انسانیت .

نسرین اسرافیلیان – ۱/۴/ ۹۲

همچنین ببینید

سلام لیلا جان

دیروز دوستان را فراخوانده بودی که بدرقه ات کنند. خیلی ها آمده بودند،در شرایط عجیب …

۳ دیدگاه

  1. بحث:حسنعلی دهاز Wikipedia
    واز بکون به: گردسن، واموج ۱-حسنعلیده برابر تقسیمات سجلی -اداره ثبت احوال شهرستان لاهیجان(استان گیلان)،جز حوزه ثبتی پنج وشش وبه مرکزیت بخش رودبنه(که اکنون این بخش به شهری تبدیل شده است)،درسابق به دهستان شیرجوپشت وصل بود.این روستا دارای دوتاده:بالا وپایین میباشد.وتاکنون درادارات دولتی ومراکز وابسته به فرمانداری لاهیجان،هیج مکتوبی تحت عنوان :حسنعلی ده بالامحل(محله) وحسنعلی ده پایین محل(محله)تانوشتن این گفتار ، دیده نشده است. این تفکیک ظاهرادر دوره ی پس اصلاحات ارضی وپس ازحاکمیت فیودالی(ارباب ورعیتی)که دوره خاندان صفاری درلاهیجان ،براین روستا،ودرزمان اخذوگرفتن ما ل الااجاره(سهم-بهره کشی ازدهقانان) آن خان وسایرملاکین بوجود آمده بود .تابدین وسیله بتوانندهرچه آسان ترمناطق تحت اختیارخودراکنترل نمایند.به این صورت ،این تفکیک وتجزیه محلی بدون اینکه خواست واعمال نظر ساکنان این محال ثانیه(این دومحل:بالا محله وپایین محله)بوده باشد،ازگذشته باقی ماند،وبدین وضع شایع باقی ماند.جالب اینکه خانواده صفاری(که به درست ونادرست به نامهای احمد خان صفاری ویا حسن خان صفاری می گفتند)تمامی املاک روستای حسنعلی ده رادردفترخانه یک رشت به نام خانمی (یکی ازبستگان سببی ونسبی خود)جزاملاک موقوفه قرار داده و سندمیزنند!!برابرمطالعات وتحقیقات تاریخی ،خانواده صفاری ازدوره قاجاریه با حکومت مرکزی ارتباط پیدا میکنند بنحوی که دوتا- سه نفر ازآنان -به احتمال قوی به یقین :شخص احمد خان صفاری، چندین دوره نمایندگی مجلس شورای ملی از حوزه لاهیجان راعهده داربودوهمچنین سناتور مجلس سنا نیزبوده است.درباره نامبرده میگویند که ایشان ذوق شاعری داشته ورمانی درباره ی آخرین حاکم گیلان ، یعنی- :آخرین خاندان کیایی -به اسم: احمدخان…نوشته …باین وصف اگرنام آن خان صفاری ،احمدیاحسن ،ویاهرکدام بک ازاین خاندان صفاری ،درروستای حسنعلیده،حاکم بوده باشد،امروز دیگرچندان اهمیتی ندارد…۲-ازسلسله کتابهای”سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح”بنام:فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشورجمهوری اسلامی ایران که درسال ۱۳۷۱ در تهران به چاپ رسیده -درجلدشانزدهم کتاب که مبحث رشت مظبوط است،درصفحه ی۱۴۷و۱۴۸مشخصات حسنعلی ده بشرح ذیل چنین آمده است:”حسنعلی ده بالا محله”(hasan ali deh-e bala mahalle)-ده ازدهستان دهشال،…(توضیح نویسنده: دهشال یکی روستا های مشهوراست که سابق براین جزحوزه ثبتی لاهیجان قرار داشت واخیراازاین حوزه خارج شده ودراختیارفرمانداری شهرستان آستانه گردید.یادآوری این نکته لازم است که گفته شود،نیمایوشیج -شاعر،این روستا رادیده بودودرکتاب “مرقدآقا”ازاین روستا ودیگرروستاهای مشهورگیلان نام می برد….)بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه!..-که باید گفت:شهرستان لاهیجان ودهستان شیرجوپشت درست است ودرکتاب سهوااشتباه چاپ شده است – …استان گیلان(طج۱۰-۵۰عج-۳۷)ارتفاع۲۳-متر.دشتی معتدل مرطوب،در۲۴ک.متری جنوب خاوربندر کیاشهر.سفیدرودکهنه ازشمال آبادی می گذرد…و:”حسنعلی ده پایینhasan alidehe pa in-“…وسایرمشخصات که دراین کتاب به اشتباه چاپ گردیده است .مثلا :”حسنعلی ده بالا محل” رادارای ۹۵خانواروپایین را۲۰۰خانوارقید کرده است وهمچنین “حسنعلی ده بالا “راچنانکه درتوضیح آمدازدهستان “دهشال “وجز آستانه به اشتبا ه قیدمیکندو”حسنعلی ده پایین “راجز “شیرجوپشت “وبخش مرکزی لاهیجان آورده(که:درست است.)بطورکلی همه نواحی وحوزه های آستانه وخودشهرآستانه درزمانی،نه چندان دور،دردایره ومرکزیت لاهیجان قرار داشتند.درنقشه البرزغربی-گیلان،”حسنعلی ده بالا وحسنعلی ده پایین “-منعکس شده است.اماوجه تسمیه نام :”حسنعلیده “درچیست؟اولین چیزی که به ذهن می رسد این است : چون به احتمال زیاد نام خان درآن زمان ،حسن خان صفاری بوده ویاحسنعلی خان صفاری بوده،اسم این “محال ثانیه “راگذاشته اند “حسنعلیده”(؟!)امابرخی افراد مطلع همچون شادروان محمدطاهر عبدی، فرزندمطلب،بواسطه ی ستمی که دردوره ی ارباب رعیتی وبهره مالکانه برایشان و بقیه اهالی واردآمده بود،نسبت به این عنوان شدیدامعترض بودند…روزی درسال ۱۳۶۵،رادیوگیلان ،درشهررشت ، برنامه ای تحت نام “صدای روستا”رااجرامیکند،وخبرنگارمحلی خود-رابه روستای “حسنعلیده” می فرستدواین زمانی بود که “حسنعلیده “ازنعمت برق محروم وهنوزبه شبکه سراسری آن متصل نشده بود.اماازقضاگفتگویی بامحمدطاهرعبدی حسنعلی ده ،ترتیب می دهد وازاوعلت نام این ده را میپرسد.آن مردکه صاحب نظری قوی بود،بطوری صریح وسریع درجواب خبرنگارگیلک میگوید:”اسم این روستا “حاصل هنده”بوده،یعنی :به ارباب حاصل “نده…”وخبرنگاربارندی به گیلکی به اومیگوید :…”انشااله حاصل ده ببی…!!ومیرود. محتویات این گفتگو درصدا ی گیلان پخش شد وامروز ممکن است درآرشیوآن اداره بوده باشد(؟)۳-شادروان علی اکبر دهخدادرحرف”ح”لغتنامه اش نیزمطالبی رادرباره ی “حسنعلی ده “آورده است.لازم به ذکر است “حسنعلی ده “،امروز دارای برق سراسری،و تلفن سراسری عمومی دارد.اماهنوزفاقد اتصال آب بهداشتی وآشامیدنی مناسب است.وهمچنین فاقد گازعمومی خانگی می باشد.درضمن اکثریت فرزندان این روستای زیبابواسطه عدم امکانا ت کافی به سوی شهرها مهاجرت کرده ا ند…مشهورترین افراد این “محال ثانیه “عبارتنداز:علیدوست،رمضانی،ناظمی،حاصل مهری ،یوسفی،جوادی،پیشوایی،عبدی،یعقوبی،داگستر،باقری،محمدپورو…۴-اماوضعیت جغرافیایی ومکانی دقیق “حسنعلیده” :چنانکه در”فرهنگ آبادیهای…”(مذکور)بعضاتنها فقط درچندنمونه که دچاراشکالهای اسمی بود ،برابر نقشه های داده شده ،حدودوطول وعرض هادراین کتاب درست است ،ولی درموردداده های جمعیتی وسایرموقعیت های اجتماعی ،کتاب دارای اشکالات ماهوی میباشد . نویسنده————————— : م-د-شالکول

  2. برای :‍‍پ-خداپرست،ع.راحلی،ط(تارا)راحلی،ح.مقدم،م.(ع)سلیم پور ،ن.اسرافیلیان “من دردمشترکم”… براین باغ وجنگل وساحل و،دشت- ( که آسمانش “ابر”ی هزاران ساله دارد … ) و روشنایی صبحش- عجب تماشایی !! که نامهای آن همه فرازوفرود، فراترازنامهای – هزاردجال است… ومن- دگرگونه می شو م : در دقایق و،زمانه ام با– هوای شما… م-د-شالکول

  3. یادش گرامی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *