خانه / فرهنگی / اخبار / برگزاری کمپ جوانان کوهنوردان جهان در《دماوند》با حضور ۴۸ کوهنورد خارجی

برگزاری کمپ جوانان کوهنوردان جهان در《دماوند》با حضور ۴۸ کوهنورد خارجی

1032-main-1238467664

 

« ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﻭﯾﻠﯿﭽﮑﯽ ‏» ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﮐﻤﭗ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۶ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ۴۸ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺯ ۱۶ ﮐﺸﻮﺭﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ‏« ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ
ﻭﯾﻠﯿﭽﮑﯽ ‏» ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﻮﻩ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ؛
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ UIAA ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮐﻤﭗ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺻﻌﻮﺩ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳﯿﻮﻥ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎﯼ
ﻭﺭﺯﺷﯽ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ۲۰۱۵ ﻭ
۲۰۱۶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﮐﻤﭗ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ۲۰۱۵ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﻪ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﮐﻤﭗ ۲۰۱۶ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻗﻠﻪ ﺳﺒﻼﻥ
ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﯾﺦﻧﻮﺭﺩﯼ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩﺭ ﮐﻤﭗ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ۴۸ ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺯ ۱۶ ﮐﺸﻮﺭﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .
ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﭘﻠﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ۲ ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﻼﺱ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺳﺮﺍﯼ
ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺷﺪﻩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ۳ ﺭﻭﺯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﻩ
ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ۴
ﺷﻨﺒﻪ ۷ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‏« ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﻭﯾﻠﯿﭽﮑﯽ‏» ﮐﻮﻩﻧﻮﺭﺩ
ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺻﻌﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻠﻞ ۸
ﻫﺰﺍﺭﻣﺘﺮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﻭﯾﮋﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

منبع : پایگاه خبری فدراسیون

همچنین ببینید

اجرای برنامه صعود به قله علم کوه

برنامه صعود به قله علم کوه در تاریخ ۲۷ و ۲۸ مردادماه با شرکت سیزده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *