خانه / فرهنگی / بیوگرافی ورزشی / عظیم قیچی ساز

عظیم قیچی ساز

azim%20about%20me

 – ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۶۰ ﺗﺒﺮﯾﺰ

– ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ‏( ﺗﺮﺍﺵ ﻭ ﻓﺮﺯ ‏)

– ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﯾﺰ

– ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ‏( ۱۳۷۷ ﺗﺎ ۱۳۸۰ ‏)

– ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۱۳۷۹ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ

– ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﻫﻨﻮﺭﺩﯼ

– ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ GHM ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﺮﺯﯼ

-۱۳۸۱ ﻣﺎﺭﺑﻞ ﻭﺍﻝ ‏( ۶۴۰۰ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺗﯿﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۸۲ ﮔﺎﺷﺮﺑﺮﻭﻡ ۱ ‏(ﺻﻌﻮﺩ ﺗﺎ ۷۸۰۰ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۸۳ ﺩﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﮏ ‏(۷۲۶۶ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺻﻌﻮﺩ ﺗﺎ ۵۵۰۰ ﻣﺘﺮ

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۸۳ ﺍﺳﭙﺎﻧﺘﯿﮏ ‏( ۷۰۲۷ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۸۴ ﺍﻭﺭﺳﺖ ‏( ۸۸۴۸ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻧﭙﺎﻝ

-۱۳۸۴ ﺁﺭﺍﺭﺍﺕ ‏(۵۱۳۷ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺻﻌﻮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

-۱۳۸۵ ﻧﻮﺷﺎﺥ ‏(۷۴۹۲ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﻨﺪﻭﮐﺶ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۸۷ ﺑﺮﻭﺩﭘﯿﮏ ‏( ۸۰۵۱ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۸۸ ﭘﻮﺑﺪﺍ ‏( ۷۴۳۹ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺗﯿﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ

-۱۳۸۹ ﺩﺍﺋﻮﻻﮔﯿﺮﯼ ‏( ۸۱۶۷ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻧﭙﺎﻝ – ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ

-۱۳۸۹ ﻧﺎﻧﮕﺎﭘﺎﺭﺑﺎﺕ ‏( ۸۱۲۶ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۹۰ ﮐﺎﻧﭽﻦ ﺟﻮﻧﮕﺎ ‏( ۸۵۸۶ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻧﭙﺎﻝ

– ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ

-۱۳۹۰ ﮔﺎﺷﺮﺑﺮﻭﻡ ۲ ‏( ۸۰۳۴ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۹۰ ﮔﺎﺷﺮﺑﺮﻭﻡ ۱ ‏( ۸۰۸۰ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۹۱ ﺁﻧﺎﭘﻮﺭﻧﺎ ۱ ‏( ۸۰۹۱ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻧﭙﺎﻝ

– ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺻﻌﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ

-۱۳۹۱ ﮐﯽ ۲ ‏( ۸۶۱۱ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮐﺎﺭﺍﮐﺮﻭﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

-۱۳۹۱ ﻣﺎﻧﺎﺳﻠﻮ ‏( ۸۱۶۳ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻧﭙﺎﻝ

-۱۳۹۲ ﻣﺎﮐﺎﻟﻮ ‏( ۸۴۶۳ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻧﭙﺎﻝ

-۱۳۹۲ ﭼﻮﺍﯾﻮ ‏( ۸۲۰۱ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺗﺒﺖ ﭼﯿﻦ

-۱۳۹۳ ﺷﯿﺸﺎﭘﺎﻧﮕﻤﺎ ‏( ۸۰۲۷ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺗﺒﺖ ﭼﯿﻦ * ﺑﺠﺰ ﺍﻭﺭﺳﺖ ‏(ﺍﺯ ﮐﻤﭗ ۴ ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ۸۷۰۰ ﻣﺘﺮ ‏) ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

صعودهای داخلی:

-۱۳۷۸ ﺳﺒﻼﻥ ‏( ۴۸۱۱ ﻣﺘﺮ ‏)

زمستانی؛

-۱۳۷۸ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ‏( ۵۶۷۱ ﻣﺘﺮ ‏)

-۱۳۷۹ ﻋﻠﻢ ﮐﻮﻩ ‏( ۴۸۵۰ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﮔﺮﺩﻩ ﺁﻟﻤﺎﻧﻬﺎ

-۱۳۸۰ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ‏( ۵۶۷۱ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ -۱۳۸۱ ﺳﺒﻼﻥ ‏( ۴۸۱۱ ﻣﺘﺮ ‏)

– ﺻﻌﻮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺒﻼﻥ ۱۳۷۹-۹۱

– ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻌﻮﺩ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﻼﻥ، ﻫﺮﻣﻬﺎ ﻭ ﮐﺴﺮﯼ ﻭﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﯼ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ.

منبع: سایت عظیم قیچی ساز

همچنین ببینید

اولین ایرانی که موفق به فتح قله ی اورست شد کیست؟

هومن آپرین اولین فرد ایرانی است که در سال ۱۹۹۰ موفق به فتح قله ی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *