خانه / فنی / سنگنوردی

سنگنوردی

چند نمونه از اصطلاحات مهم سنگنوردی در رابطه با استیل و نوع صعود

 on sight-1(در دیدرس): به عنوان بهترین و جالبترین نوع صعود مطرح است. در دیدرس به این معنی است که شخص بدون سقوط، مسیری را که قبلا نه صعود کرده و نه از آن فرود آمده است، و قبلا هم هیچ اطلاعاتی در مورد گیره ها نداشته باشد، صعود کند.

ادامه نوشته »